Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Специалност "Геодезия"

Професионално направление: 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

 

Професия: 581010 „Геодезист“

 

Специалност: 5820101 „Геодезия“

 

III квалификационна степен

 

По специалността „Геодезия“ учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГ по строителство “ Христо Смирненски“ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.

 

Изучавайки основно геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство – като технически ръководители на обекти.

 

Завършилите средно образование геодезисти продължават обучението си във висши учебни заведения като УАСГ, Минно-геоложки институт и др. висши строителни училища. Освен заради романтиката геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти.

 

След 12 клас, водени от разностранни интереси наши ученици завладяват върхове в областта на изкуствата, хуманитарните науки. Където и да ги отведат житейските пътища геодезистите винаги отбелязват в своята биография с подчертана гордост, че са учили ПГ по строителство“ Христо Смирненски“ гр. Кърджали.

Прикачени документи

IMG_20190214_120417.jpg