Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 

 ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Утвърждаване ПГС ,,Христо Смирненски“ като модерно, съвременно , конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена професионална подготовка на ученици от VIII до XII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.