Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

История

Необходимостта от строителни кадри за град Кърджали и района налага създаването на Техникум по строителство. Със заповед № Т3022 от 30.06.1959 г. на Министерството на просветата и културата се разкрива сградостроително училище „Кольо Фичето”, в което на 15.09.1959 г. 105 ученика започват образованието си. Директор на училището през учебна 1959/1960 г. е Тодор Марков Ригов. Заместник –директор по производствено обучение е Петър Иванов Димитров, а счетоводител – Стоил Михайлов Шутов.

 

През учебната 1961/1962 г. училището прераства в техникум по строителство „Христо Смирненски” с прием от 2 паралелки със специалност „Строителство и архитектура” и „геодезия и картография.” От учебната 1960/1961 г. до пенсионирането си през м. септември 1991 г. директор е инж. Васил Димитров Петков. Заместник – директор по производствено обучение от 1960 г. до 1991 г. е Тодор Марков Ригов. Директори на училището са:

  • През учебната 1991/1992 г. – инж. Марияна Стайкова;
  • От учебната 1992 до м. септември 2011 г. – инж.Димитрия Димитрова;
  • От 2011 г. до 2013 г. – инж. Р. Видинска;
  • От м. декември 2013 г. – инж. М. Стайкова.
  • От м. юни 2018 г. - Дария Димитрова
  • От м. септември 2023 г. - Боряна Стоева


С Министерско постановление от 15.05.2003 г. Техникумът по строителство се преименува в Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски”.

 

Учебната база на сградостроителното училище „Кольо Фичето” се състои от 7 помещения от бивша казарма и 3 малки стаи. За него се осигуряват учители, лектори и училищна документация. Обзавеждат се класни стаи. Осигурява се инвентар за пансион и се откривал стол. Нуждата от собствена сграда се чувства осезателно и за целта е отреден парцел за построяване й. С решение на Председателят на Окръжния народен съвет Пеньо Докузов и заместник – министъра на Народната просвета инженер Минчо Чернев на 26 май 1962 г. започва строителството й по време на учебната и производствена практика на учениците. Директори, учители, ученици и помощен персонал стават изкопчии, общи работници, бетонджии, арматуристи, зидаро – мазачи. За 29 дни те изграждат приземния етаж на учебния корпус. Извършен е монтаж на 420 квадратни метра арматура /положена за четири часа/ и за седем часа на ръка са налети 130 кубични метра бетон. Випусниците от 1962 г. с песни и хора провеждат абитуриентския си бал върху излятата сутринта от тях бетонова плоча. Първият учебен ден на 1964/65 учебна година e в построената сграда на техникума на ул. „Капитан Петко войвода“. Учебната година започва с 12 класни стаи обзаведени с нови маси. Базата се разширява с изграждане на административна част, благоустрояване на училищният двор и построяване на спортна площадка. Новите ученици поемат недовършеното от своите предшественици:. Те изграждат ученически пансион с 200 легла, корпус от седем учебни работилници и столова за хранене. Започва обзавеждане на стойност 265 000 лв. /машини, инструменти, агрегати, технически и нагледни средства/ . През годините материално-техническата база се подобрява. Обзаведени са кабинети по химия и физика. 25-годишния юбилей на училището е отбелязан с редица мероприятия и за приносът му в развитието на образованието техникумът е награден с орден „Кирил и Методий“ Първа степен.

 

За повишаване на нравствено-естетическото възпитание на учениците се провеждат редица извън класни дейности. Създадени са: ученически хор, група за народни песни, духова музика, отбори по лека атлетика, баскетбол, волейбол и борба. Училището работи по няколко проекта, които ангажират свободното време с интересни за учениците дейности и им дават възможност да приложат наученото в реални производствени условия.

 

В момента гимназията се намира в същата сграда, която е с обновена и ремонтирана материална база. Училището разполага със съвременно оборудвани компютърни кабинети, интерактивни дъски и постоянен достъп до Интернет. Това дава възможност учениците да усвояват съвременните методи на техническо чертане на сгради. Обучението се води в две специалности, с 5 годишен курс на обучение.

 

Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски” е единственото училище в област Кърджали, подготвящо кадри за строителството. Повечето ръководители на строителни фирми са наши бивши ученици. Голяма част от ръководните длъжности в областната и общинските администрации също се заемат от наши възпитаници.

 

Днес училището успешно съчетава традиция и съвременни методи на обучение по общообразователна и професионална подготовка.