Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Специалност "Строителство и архитектура"


Професионално направление: 582 „Строителство“

 

Професия: 582010 „Строителен техник“

 

Специалност: 5820101 „Строителство и архитектура“

 

III квалификационна степен

 

Това е специалността с най-широко приложение в строителството.

 

Специалистът с тази професия организира подготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на ЗБУТ на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове СМР, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените СМР.

 

Строителният техник, специалност „Строителство и архитектура“ участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

 

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.

 

За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще защото професията строител винаги е била търсена и предпочитана.